INFORMATYKA BEZ GRANIC


Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych i kursów, wspólnie z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania i Stowarzyszenie I love math) działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Kompetencje w projekcie są zgodne z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju siedmiu z ośmiu kompetencji kluczowych u jego uczestników: porozumiewanie się w języku ojczystym i języku obcym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć w ramach 4 ścieżek semestralnych (dla dzieci i młodzieży w wieku: 7-9, 10-12, 13-14 i 15-18 lat), 2 ścieżek rocznych (dla młodzieży w wieku 13-14 i 15-18 lat) i 2 kursów wakacyjnych (dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 i 13-18 lat), skierowanych do 1900 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, które przyczynią się do rozwijania wiedzy i umiejętności informatycznych, rozwijania pasji i talentów z dziedzin pokrewnych (matematyka, robotyka) oraz wzbogacania zainteresowań; zaspokajania ciekawości poznawczej i inspirowania do odkrywania nowych obszarów zainteresowań; popularyzacji nauki, w szczególności informatyki i dziedzin pokrewnych.

Z ankiet z 2017r. dla rodziców i dzieci, wynika, iż dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe w ramach np. uniwersytetów dziecięcych chętniej się uczą (52%), przejawiają większą aktywność w szkole (61%), mają wiedzę znacznie szerszą niż inni rówieśnicy (72%), przez co stają się pewniejsze siebie i chętniej poszerzają zdobytą wiedzę (47%). Nauka staje się dla nich przyjemnością.

Cel projektu wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanej w POWER potrzeby podnoszenia kompetencji i kwalifikacji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, ponadto odnosi się do specyfiki branży informatycznej i telekomunikacyjnej i potencjału regionu łódzkiego, gdzie obszar Informatyki i telekomunikacji jest jedną z sześciu specjalizacji regionalnych wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Łódzkiego LORIS 2030, które mają szczególny potencjał innowacyjny i mogą stać się regionalnymi lokomotywami wzrostu. Wybór specjalizacji regionu został dokonany na podstawie oceny potencjału branż występujących w województwie łódzkim, w tym możliwości kształcenia. Ww. cel jest spójny z celami wyznaczanymi przez dokumenty o charakterze strategicznym dla kraju: wpisuje się w założenia dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, mieści się w ramach realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. W CSR dla Polski wskazywana jest potrzeba dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienie jakości nauczania. Projekt wypełnia też cele wskazane w strategicznym dokumencie UE Europa 2020: uczenie się w różnych formach, miejscach i przez całe życie, mające na celu rozwój kompetencji i kwalifikacji, staje się kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Obszarami kształcenia, dla których prognozowany jest w latach 2014-2020 największy popyt na absolwentów są nauki techniczne i ścisłe. Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy wskazuje, że w ocenie zarówno przedstawicieli uczelni, jak i pracodawców, nie będą mieli w ciągu najbliższych lat większych problemów na rynku pracy absolwenci kierunków informatycznych, mechatroniki, kierunków związanych z lotnictwem, budownictwem, transportem i logistyką. Projekt skupia się na obszarze informatyki i dziedzinach pokrewnych: matematyce, robotyce, elektronice, programowaniu.

Projekt obejmuje zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku). W ciągu pięciu lat badań BKL (Rynek pracy widziany oczami pracodawców) pracodawcy uznawali, że przedstawiciele kierunków technicznych mają niedostateczne umiejętności takie jak: zarządzanie czasem, samodzielność, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć do pracy (kompetencje samoorganizacyjne). Jednocześnie deficytem są też umiejętności niezbędne do wykonywania zadań właściwych dla danego stanowiska pracy (kompetencje zawodowe) oraz umiejętności kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym, współpracy w grupie, a także rozwiązywania konfliktów międzyludzkich (kompetencje interpersonalne).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *